TESScontrol, s. r. o.

Vznik a história

Spoločnosť TESScontrol, s. r. o. bola založená v roku 2014, sme dcérskou spoločnosťou spoločnosti Doprastav, a. s. a priamym nástupcom jej organizačnej zložky Technický a skúšobný servis (TESS). Naším cieľom a poslaním je poskytovať služby a servis stavebného skúšobníctva v oblasti pozemných a líniových stavieb. Svoju činnosť realizujeme prostredníctvom oblastných laboratórií v Bratislave, Žiline, Zvolene a Prešove a laboratórií v Senci, Košťanoch nad Turcom, Beluši a Chminianskej Novej Vsi.

Organizačná schéma

Spoločnosť TESScontrol, s. r. o. zastáva hodnoty etického správania vo vzťahu k svojím zamestnancom, obchodným partnerom a svojmu okoliu. K tomu nám napomáha náš Etický kódex, ktorý je kľúčom ku konaniu v súlade s našimi hodnotami.

Etický kódex

Služby

Stavebné skúšobné laboratórium

TESScontrol, s. r. o. je akreditované skúšobné laboratórium, ktoré vykonáva činnosť skúšobnícku činnosť v zmysle platných skúšobných noriem a predpisov v rozsahu akreditácie vydanej Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS. Okrem tejto činnosti vykonáva tak skúšobnícku činnosť vybraných neakreditovaných skúšok.

Osvedčenie o akreditácií Rozsah akreditácie

Poradenstvo

TESScontrol, s. r. o. vykonáva poradenstvo v oblastiach:

 • výber a vhodnosť stavebných materiálov podľa účelu použitia,
 • návrhu zemných konštrukcií,
 • návrhu zloženia nestmelených podkladových zmesí,
 • návrhu zloženia podkladových zmesí stmelených cementom,
 • návrhu zloženia betónových zmesí,
 • návrhu zloženia asfaltových zmesí,
 • návrh vylepšovania vlastností zemín a zemných konštrukcií.

Referencie

Zoznam referencií pripravujeme.


Objednávka služieb


Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Zásady spracúvania osobných údajov


Galéria

Obsah pripravujeme.


Dotazník spokojnosti

Skúšobné laboratórium sa z dôvodu zlepšovania systému manažérstva, skúšobných činností a služieb usiluje o spätnú väzbu od svojich zákazníkov. Nižšie uvedený dotazník má prispieť k systematickému a trvalému skvalitňovaniu služieb skúšobného laboratória.

Ak ste v predchádzajúcom období využili služby nášho skúšobného laboratória a spolupracovali s nami, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka.
internetu
propagačných materiálov
médií (rozhlas, televízia, tlač)
firiem, ktoré už spolupracovali so SL

využívame pravidelne
sme využili iba raz
využívame sporadicky (napr. 2 krát za 2 roky)
Úroveň poskytovaných služieb
 1. Spôsob komunikácie a vystupovanie pracovníkov SL – osobné jednanie
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 2. Spôsob komunikácie pracovníkov SL – telefonické jednanie
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 3. Odbornosť a profesionálny prístup pri poskytovaní informácií o vykonávaných skúškach
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 4. Použité skúšobné postupy
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 5. Oboznámenie s cenami za výkon služieb poskytovaných SL – cenník služieb
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 6. Dodržanie dohodnutých termínov
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 7. Ak bol zákazník prítomný pri skúške - celkový dojem o priebehu skúšky
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 8. Úroveň výstupných dokumentov (obsah, vecnosť, transparentnosť, štruktúra)
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 9. Spokojnosť s priebehom zákazky (plynulosť, priebežné informovanie, a pod.)
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 10. Postup SL pri vybavovaní prípadných sťažností zákazníkov
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

Poskytovanie informácií o SL
 1. Poskytovanie informácií na internete
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný

 2. Poskytovanie informácií v propagačných materiáloch
  veľmi spokojný
  spokojný
  spokojný s malými výhradami
  spokojný s veľkými výhradami
  nespokojný


Plánujem naďalej spolupracovať s laboratóriom
Neplánujem spolupracovať s laboratóriom
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Zásady spracúvania osobných údajov


Kariéra

 • Hľadáte uplatnenie v stavebnom laboratóriu? Chcete sa stať súčasťou nášho tímu v niektorom z našich laboratórií? Dajte nám o sebe vedieť.
 • Sme akreditované skúšobné laboratórium. Svoju činnosť realizujeme prostredníctvom oblastných laboratórií v Bratislave, Žiline, Zvolene a Prešove a v laboratóriách v Senci, Košťanoch nad Turcom.
 • Vyplnením formulára sa môžete zaregistrovať do databázy uchádzačov. Pošlite nám Váš životopis s krátkym popisom Vašej predstavy,
  ak otvoríme pozíciu odpovedajúcu Vášmu profilu, budeme Vás kontaktovať.

Povolené typy príloh: *.rtf, *.odt, *.doc, *.docx, *.pdfSpoločnosť TESScontrol, s. r. o., IČO: 47 716 363, Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Kontakty

SÍDLO

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Ľubochnianska 1/A
831 04 Bratislava

Riaditeľ

Meno:
Ing. Jozef Jachym, PhD.
Telefón:
+421 907 801 912

Manažér kvality

Meno:
Ing. Tomáš Hečko
Telefón:
+421 908 262 220

Ekonomický úsek

Meno:
Ing. Zuzana Senková
Telefón:
+421 907 801 935

Kontaktný formulárOdoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Zásady spracúvania osobných údajovOblastné laboratórium Bratislava

Laboratórium Bratislava, Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Laboratórium Senec, Stavbárska 4, 903 01 Senec

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Ľubochnianska 1/A
831 04 Bratislava

Vedúci OL Bratislava

Meno:
Michal Páleník
Telefón:
+421 918 624 868


Oblastné laboratórium Žilina

Laboratórium Žilina, Štrková 17, 010 01 Žilina
Laboratórium Košťany nad Turcom, 038 41 Košťany nad Turcom
Laboratórium Beluša, 018 61 Beluša

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Štrková 17
010 01 Žilina

Vedúci OL Žilina

Meno:
Ing. Viera Bučová
Telefón:
+421 907 801 721

Oblastné laboratórium Zvolen

Laboratórium Zvolen, Hronská 1, 960 93 Zvolen

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Hronská 1
960 93 Zvolen

Vedúci OL Zvolen

Meno:
Róbert Szúdor
Telefón:
+421 907 750 942


Oblastné laboratórium Prešov

Laboratórium Prešov, Petrovianska 4, 080 05 Prešov
Laboratórium Chminianska Nová Ves, 082 33 Chminianska Nová Ves

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Petrovianska 4
080 05 Prešov

Vedúci OL Prešov

Meno:
Michal Páleník
Telefón:
+421 918 573 182